Služby

GEODETICKÉ SLUŽBY

 • geometrické plány a vytyčování hranic pozemků
 • inženýrská geodezie – dopravní stavby
 • geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
 • měření deformací a posunů stavebních objektů
 • digitální technické mapy
 • mapování

DALŠÍ PRÁCE

 • Geografický informační systém MISYS
 • komunikace s úřady a vlastníky, poradenství při převodech nemovitostí
 • kubatury
 • jeřábové dráhy
 • výkon odpovědného geodeta

POUŽÍVANÉ PŘÍSTROJE

 • robotická totální stanice Leica
 • totální stanice Geodimeter
 • GNSS Rover Leica GS08+

Zajišťujeme kompletní geodetický servis při výstavbě liniových staveb, mostů, inženýrských sítí, průmyslových objektů i rodinných domů a garáží (výškopisné a polohopisné podklady pro projekt, vytyčení staveniště – usazení projektovaných staveb do terénu, vytyčení a kontrolní měření v průběhu stavby, zaměření po dokončení, vložení do digitálních technických map dle požadavků místních vyhlášek a směrnic správců inženýrských sítí, vyhotovení geometrických plánů a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí).

Pro zpracování zaměřených dat z terénu používáme výhradně legální software.

Naše zakázky jsou vždy vyhotoveny a ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

Kontaktujte násnebo shlédnětenaše reference